Υπηρεσίες

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Judge Hummer

 • I.

  Διαζύγια συναινετικά και κατ’αντιδικία

 • II.

  Διατροφή συζύγου και τέκνων

 • III.

  Επιμέλεια ανηλίκων τέκνων

 • IV.

  Επικοινωνία γονέα με τέκνα

 • V.

  Δικαστική Συμπαράσταση

Justice
Contract

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Judge Hummer And Contract

 • I.

  Αγοραπωλησίες

 • II.

  Διανομή ακινήτων

 • III.

  Έλεγχος τίτλων, βαρών και διεκδικήσεων

 • IV.

  Υποβολή δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

 • V.

  Αναγνώριση και διεκδίκηση ακινήτων

 • VI.

  Αιτήσεις διόρθωσης σφαλμάτων

 • VII.

  Προσημείωση και εξάλειψη υποθήκης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Hands

 • I.

  Σύσταση, τροποποίηση και λύση εταιρειών

 • II.

  Τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών, αυξήσεις/μειώσεις κεφαλαίων και ειδικά ζητήματα αυτών

 • III.

  Κατοχύρωση εμπορικών εθνικών και ευρωπαϊκών σημάτων

Building
Library

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Feather And Contract

 • I.

  Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα, υλικές ζημίες

 • II.

  Αποζημίωση για ψυχική οδύνη

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Scale

 • I.

  Διαθήκες

 • II.

  Αποδοχές κληρονομιών

 • III.

  Έκδοση κληρονομητηρίων

 • IV.

  Αποποιήσεις κληρονομιάς

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Law Book

 • I.

  Μισθώσεις ακινήτων, επαγγελματικών χώρων και κατοικιών

 • II.

  Ιδιωτικές συμβάσεις και αποζημιώσεις από αθέτηση συμβάσεων ή αδικοπραξιών

 • III.

  Διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων

 • IV.

  Μετάφραση και επικύρωση εγγράφων

Judge Hammer